Bardu kommune
 • Visning:
 • testbilde
  testbilde 2

  Barn og unge

  Bruk menyen til venstre for ytterligere informasjon om tjenestene som er omtalt på denne siden.

  Barnehager
  Barnehagene skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  Barnehagene skal være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet.

  Barnevernstjeneste
  Barneverntjenesten har som formål å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer.Videre skal barneverntjenesten bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

  Kulturskole
  Kulturskolen arbeider for at alle interesserte barn, unge og voksne i Bardu kommune skal få et kulturtilbud gjennom opplæring - utfoldelse - opplevelse og gjennom dette bidra til:
  - å skape et kvalitativt bedre samfunn
  - å utvikle gode oppvekstvilkår for barn og ung

  Lærlingeplasser
  Kommunenes Opplæringskontor i Troms er opprettet for å skaffe lærlingplasser i kommunesektoren til ungdom i Troms. Ved å besøke opplæringskontorets hjemmeside vil du finne informasjon om bl.a. lærlingordninga, lærefagene-/ yrkene, og om ledige lærlingplassene

  PP-tjeneste
  Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for Bardu kommune og Målselv kommune. Se hjemmesiden til PPT.

  Skoler
  Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til en offentlig grunnskoleopplæring i samsvar med Opplæringsloven og tilhørende forskrifter. Grunnskolen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet hjelpe til med å gi elevene en kristen og moralsk oppdragelse, utvikle evnene og forutsetningene deres, åndelig og kroppslig, og gi de god allmennkunnskap, slik at de kan bli gagnlige og selvstendige mennesker i hjem og samfunn. Opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven.

  Skolefritidsordning
  Skolefritidsordningene er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4.klasse.  I henhold til §42 d i grunnskoleloven "skal skolefritidsordninga legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesse hos barna.  Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn".

  Skoleruta 2016-2017 
  Skoleruta blir hver vår (mars/april) fastsatt av Utvalg for omsorg og oppvekst. 
  Klikk 
  her for å se skoleruta.

  Skoleskyss
  Fylkeskommunen er ansvarlig for å opprette tilbud om skoleskyss i Troms fylke.
  Det økonomiske ansvaret for skoleskyss på grunnskolenivå ligger hos kommunene.

  Ungdomsråd
  Det er

  Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut